Aan- en afwezigheid

Aanwezigheid

Als je ingeschreven staat als leerling van het Coornhert gymnasium dan ben je aanwezig bij de kern- en keuzelessen, toetsen, activiteiten, excursies etc. die worden georganiseerd voor jouw leerjaar/cluster. Dat is een verplichting. Docenten en clavigers controleren je aanwezigheid. De school organiseert activiteiten tussen 8.30 uur en 16.20 uur en op die momenten zijn ingeschreven leerlingen dus ook beschikbaar. Het rooster kan gedurende het jaar veranderen. Uitzonderingen op de begin- en eindtijden worden te voren gemeld.

Afwezigheid (geoorloofd en ongeoorloofd)

Afwezig door ziekte

Er zijn natuurlijk geldige redenen om afwezig te zijn zoals ziekte.

Je ouders melden afwezigheid vanwege ziekte telefonisch bij de claviger voor het begin van de lessen. Ben je een bovenbouwleerling, nog geen achttien en heb je een toets dan worden zij doorverbonden met de schoolleiding of een staflid.. 

Telefonisch ziek melden tussen 08.00 en 08.30 uur: 0182-599517

Ook mogelijk voor ouders: voor 8.30 uur een e-mail sturen aan claviger@coornhert-gymnasium.nl. De claviger kan contact met hen opnemen.

Als je weer hersteld op school komt (beter melden), lever je bij de claviger een door je ouders ondertekend betermeldbriefje in.

Ziek naar huis? Je meldt je af bij de claviger. Deze geeft de opdracht vader, moeder, verzorger te vragen de school te bellen (eventueel vanaf het werk) om de goede aankomst te melden.

Afwezig om van te voren bekende reden

Een afspraak bij de dokter die niet buiten schooltijd kan plaatsvinden? Naar de orthodontist? Neem een brief van je ouders, de afsprakenkaart (ortho) mee en laat die aan de clavigers zien..

Het bijwonen van een huwelijk(sjubileum), begrafenis of crematie, een andere bijzondere gebeurtenis? Een ouder stuurt een e-mail aan de jaarlaagcoördinator, die eventueel na overleg toestemming geeft en de afwezigheid administratief laat verwerken. 

Je doet altijd zelf navraag naar gemiste stof e.d. Bij het missen van toets bespreek je minimaal een dag van tevoren dit met de docent en je spreekt af wanneer de toets wel gemaakt wordt.

Afwezig zonder geldige reden

Als je zonder geldige reden afwezig bent, moet je de gemiste tijd dubbel inhalen. De verzuimcoördinator kijkt of er meer acties nodig zijn Hij doet dat aan de hand van het verzuimprotocol.

Extra verlof

Volgens de leerplichtwet kan slechts in gewichtige omstandigheden extra verlof worden gegeven. Geldige redenen hebben altijd betrekking op externe buiten de wil van de ouders/kind gelegen omstandigheden. Extra vakantieverlof kan alleen worden toegewezen als de aard van het beroep van ouders daartoe noodzaakt. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden. We attenderen u erop dat de school verplicht is om melding te doen van het verlof dat zonder toestemming wordt opgenomen. Het wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt. In dat geval is zelfs een geldboete mogelijk.

Lees meer in het meldprotocol van het Bureau Leerlingzaken.

Verzuimprotocol  

Wanneer een leerling regelmatig of langdurig afwezig is, treedt het verzuimprotocol in werking.