Ondersteuning

Ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe de school de ondersteuning van de leerling vormgeeft.

Ten behoeve van een optimale ondersteuningsstructuur voor leerlingen werkt de school samen met diverse externe partners. Veelal maken deze integraal onderdeel uit van het schoolteam en zijn deze deskundigen betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Het gaat om begeleiders passend onderwijs en om medewerkers van het jeugd- en gezin-/sociaal team.

De begeleiders passend onderwijs, die bekostigd worden door het samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland & Rijnstreek werken onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en de schoolleiding. Deze begeleiders passend onderwijs beschikken over extra pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, te begeleiden. De inzet van deze begeleiders kan divers zijn en variëren van het adviseren en/of coachen van docenten, ouders en leerling. De ondersteuning aan de leerling wordt vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dat in overleg met de ouders/verzorgers en leerling wordt bepaald. 

Soms komt het voor dat de school nader advies van de begeleiders passend onderwijs wenselijk vindt om het overleg met leerling en ouders onderbouwd te kunnen voeren. Het kan dan voorkomen dat de school de begeleider passend onderwijs van de school  een of twee interventies in de vorm van een observatie of gesprek laat uitvoeren. Dit kan dan aanleiding geven om met ouders en leerling nader in overleg te gaan.

Naast begeleiders passend onderwijs zijn er op de school ook medewerkers van het jeugd- en gezin-/sociaal team op school betrokken bij de onderwijsbegeleidingsstructuur. School, eerder genoemd samenwerkingsverband en gemeente(n) in de regio hechten aan een goede samenwerking en afstemming als het gaat om de begeleiding van jongeren. Deze medewerkers van de jeugdhulp zijn op school actief voor het bieden van advies, coaching en preventieve begeleiding.

Uiteraard worden ouders/verzorgers in voorkomende situaties daarbij betrokken.

Het Schoolondersteuningprofiel kunt u hieronder downloaden.

 

Samenwerkingsverband

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang. Vooral als er zorgen zijn en een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft. We streven er naar dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind, niet pas als er problemen zijn.

Passend onderwijs begint met een goede basisondersteuning op de scholen voor alle leerlingen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Deze wordt zoveel mogelijk in de eigen school geboden. De mentor en de coördinator leerlingondersteuning zijn dan voor ouders de contactpersonen. U vindt een beschrijving van onze basis- en extra ondersteuning in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Indien deze extra ondersteuning niet toereikend blijkt, kan er in overleg tussen ouders en school en het onderwijsloket van het samenwerkingsverband in onze regio geconcludeerd worden dat er speciale ondersteuning of een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is.

Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u het beste  lezen op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl . Daar vindt u steeds de meest actuele informatie. Bij het samenwerkingsverband hebben de ouders invloed op het beleid via de Ondersteuningsplanraad (OPR).De notulen van de Ondersteuningsplanraad vindt u via deze link.