Medezeggenschap en participatie

We streven naar een zo hoog mogelijke participatiegraad van leerlingen, ouders en personeel. Leerlingen en ouders kunnen eigen initiatieven ontplooien. Zij worden actief betrokken bij vernieuwingen door middel van leerlingpanels. In de oudervereniging en medezeggenschapsraad praten en beslissen medewerkers en ouders mee over onderwerpen die hen aangaan. Ouders zijn op een vanzelfsprekende manier betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de school. Bij het vormgeven aan een effectieve en ambitieuze leercultuur is de medewerking van ouders cruciaal. Een actieve leerlingenraad vinden we belangrijk. 

Klik in de lijst rechts voor een beschrijving van de verschillende gremia:

  • betrokkenheid van ouders
  • leerlingenraad
  • MR - medezeggenschapsraad
  • GMR - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad