Schoolkosten

Gratis schoolboeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de volgende studieboeken en leermaterialen gratis:

 • leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken;
 • examentrainingen en examenbundels;
 • eigen leermateriaal van de school;
 • cd's of dvd's die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal; 
 • lesmateriaal van extra (keuze)vakken; 
 • lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking, zoals visueel gehandicapten en leerlingen met dyslexie.

Vrijwillige basisbijdrage

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra culturele activiteiten, excursies, extra voorzieningen en (practicum)materialen die buiten het minimale VWO-programma vallen. Omdat juist dit soort extra's kenmerkend zijn voor ons gymnasiale onderwijs, zijn we genoodzaakt een vrijwillige bijdrage te vragen. Deze bijdragen kunnen helemaal, gedeeltelijk of niet worden betaald. Wordt een bijdrage niet (helemaal) voldaan, dan kunnen leerlingen uitgesloten worden van (extra) voorzieningen en/of activiteiten, die niet door de overheid worden vergoed.

Wat zouden we niet kunnen doen zonder de vrijwillige ouderbijdragen, een niet uitputtende greep:

 • alle dagexcursies
 • alle reizen
 • voorstellingen in eigen huis als onderdeel van het curriculum
 • sportdagen
 • gratis kluisjes
 • lustrumfeesten
 • sinterklaas- en kerstviering
 • extra gebruiksmateriaal en gereedschap bij de vakken Kunst en Onderzoeken en Ontwerpen
 • het aanbieden van een cateringservice in het atrium
 • het aanschaffen van meer dan de gebruikelijke hoeveelheden practicummaterialen en gereedschappen bij de Bétavakken
 • een ruime aanwezigheid van de nodige atlassen en woordenboeken in de lokalen
 • het beheren van een complexe ICT-infrastructuur 
 • het instandhouden van het schoolorkest en schoolband en de bijbehorende theatervoorzieningen
 • het faciliteren van activiteiten en feesten van de leerlingenvereniging Utile Dulci
 • investeringen in het gymnasiale karakter van ons onderwijs en gebouw
 • het trainen en instandhouden van de debatclub
 • het organiseren van theaterproducties zoals Ongewenst en Glamournight
 • de schaakclub
 • het faciliteren van extra's bij profielwerkstukken
 • het organiseren van een sfeervolle diploma-uitreiking in de St. Jan
 • laten drukken van gymnasiaal diploma-papier en mapjes...

Onmisbaar

Wij menen dat de ouderbijdrage onmisbaar is om onze onderwijsdoelstellingen te bereiken. Wij doen er samen met de Oudervereniging alles aan om de bijdrage zo laag mogelijk te houden. In de eerste week van de zomervakantie ontvangen de ouders/verzorgers een machtiging ter betaling van deze ouderbijdrage. Van u als ouder/verzorger wordt verwacht dat u er zorg voor draagt dat deze machtiging voor of tijdens het ophalen van de boeken wordt ingeleverd. De ondertekende machtiging dient tevens als een “overeenkomst ouderbijdrage en laptop”. De school heeft de verplichting om de diensten te leveren zoals hierboven omschreven. De ouder verplicht zich om deze bijdragen te betalen. Bij het niet voldoen van de bijdrage wordt de desbetreffende leerling van bepaalde voorzieningen en/of activiteiten uitgesloten.

Basisbijdrage

Leerlingen die Voortgezet Onderwijs volgen zijn verplicht om ook zelf leer- en hulpmiddelen aan te schaffen. Naast de schoolboeken die door de school verstrekt worden, moet de leerling zelf zorgen voor zaken zoals proefwerkpapier, materialen voor de meer praktische vakken als Beeldende Vorming, Technisch Ontwerpen, Natuurkunde, Scheikunde, etc.. Daarnaast maken we extra kosten voor speciale gymnasiale diploma’s, doorlopende reisverzekeringen, schoolfoto’s, toetsmateriaal, software en dergelijke. Als school verzorgen wij de aanschaf daarvan zelf, enerzijds om elke leerling over dezelfde materialen te kunnen laten beschikken, anderzijds omdat door collectieve inkoop de kosten lager uitvallen. Een groot deel van de basisbijdrage wordt op deze wijze besteed. Een ander deel van de basisbijdrage wordt besteed aan aanvullende (onderwijs)activiteiten. U kunt dan denken aan bijkomende kosten van excursies, sint- en kerstvieringen, kosten van de leerlingenvereniging en leerlingenraad, bezoek aan muziek- of theatervoorstellingen, concerten, sportdagen, ouderavonden, resonansgroepen. Het deel dat daarna overblijft wordt besteed aan het in standhouden van het schoolorkest en zijn instrumenten, de leerlingenkluisjes, de keuken in het atrium, het archief, lustra, enz.. De basisbijdrage wordt door de Stichting Oudergelden beheerd en verantwoord in zowel de begroting als in de jaarrekening. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt aan de oudervereniging verstrekt. Eén van de bestuursleden van de stichting is statutair bepaald een lid van de oudervereniging. De basisbijdrage is vastgesteld op 87,50 Euro.

Excursies en reizen

In de verschillende leerjaren van het Coornhert Gymnasium worden in de loop van het cursusjaar dagexcursies, kampen en reizen georganiseerd. Deze maken onderdeel uit van het schoolprogramma. De bedragen worden zo nauwkeurig mogelijk aan het begin van de cursus vastgesteld. Een overzicht van de kosten vindt u in het vademecum op onze site onder Vademecum - Ouderbijdragen - Overzicht. Ouders en leerlingen worden in september via de jaaragenda geïnformeerd over de vertrekdata van de reizen en kampen. Sommige reizen hebben een bestemming in het buitenland. Uw zoon/dochter moet dan in het bezit zijn van een eigen geldig legitimatiebewijs!

Laptops

Het Coornhert Gymnasium biedt al zijn leerlingen de mogelijkheid om via een aanbevolen partij een laptop aan te schaffen. Maar "Bring Your Own Device" is ook toegestaan, mits aan een enkele basisvoorwaarden is voldaan. 

Bankrekening

Rabobank NL25RABO0116 9774 34  -  Stichting Steunfonds Coornhert Gymnasium.

Inning diverse bijdragen

De procedure is als volgt:

De ouders/verzorgers krijgen in de eerste week van de zomervakantie per leerling een eenmalige machtiging/overeenkomst toegestuurd voor de in dit vademecum genoemde bijdragen. Bij het afhalen van de boeken moet de leerling de ingevulde machtiging meebrengen. Op het machtigingsformulier kunnen ouders/verzorgers eventueel aangegeven van welke vrijwillige bijdrage zij willen afzien. Eind september wordt het verschuldigde bedrag in één keer, of het eerste deel, geïncasseerd van het op de machtiging ingevulde bank-/girorekeningnummer.

Reductie- / kwijtschelding

Het Coornhert Gymnasium kent een reductie- c.q. kwijtscheldingsregeling voor wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet kunnen betalen (dat is iets anders dan niet willen betalen) is geen belemmering voor het volgen van het onderwijs en het verkrijgen van bepaalde voorzieningen.Wenst u gebruik te maken van de reductie- c.q. kwijtscheldingsregeling dan kunt u persoonlijk contact opnemen met de rector M.G.P. Oehlenschläger.

Tablinum (studiezaal)

In het Tablinum kan een leerling kosteloos gebruik maken van de aanwezige voorzieningen en boeken.Voor overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete per materiaal/per dag berekend. Eventuele kosten van aanmaning zijn voor rekening van de leerling (ouder/verzorger). Zoekgeraakte en/of beschadigde materialen moeten worden vergoed. Hiervoor is een standaardbedrag van € 10,00 vastgesteld.

Verantwoording

De ouderbijdragen worden door de Stichting Steunfonds Coornhert Gymnasium beheerd en verantwoord in zowel de begroting als in de jaarrekening. Een exemplaar van de begroting en jaarrekening wordt aan de oudervereniging verstrekt. Eén van de bestuursleden van de stichting is statutair bepaald een lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Stichting Meedoen

Wanneer u over onvoldoende financiële mogelijkheden beschikt om uw kind(eren) aan bepaalde activiteiten mee te laten doen, bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een vergoeding van Stichting Meedoen.