Oudervereniging

De oudervereniging is opgericht om de betrokkenheid van de ouders bij de school en de contacten tussen de ouders onderling te bevorderen. Bovendien bevordert zij het voortbestaan en de bloei van het Coornhert Gymnasium en de gymnasiale vorming in het algemeen. Ouders van leerlingen van het Coornhert Gymnasium zijn lid van de ‘Oudervereniging Coornhert Gymnasium’, wanneer zij de jaarlijkse contributie betalen.

Actieve oudervereniging

Het Coornhert kent een actieve oudervereniging die tot doel heeft de betrokkenheid van de ouders bij de school en de contacten tussen de ouders onderling te bevorderen. De activiteiten van de oudervereniging zijn:

  • Reflectie bieden vanuit de ouders op het beleid van de school en de inrichting van het onderwijs, o.a. met het oog op een veilig leerklimaat en een uitdagend onderwijsaanbod voor de leerlingen. Hiertoe wordt tweemaandelijks door het bestuur vergaderd met de schoolleiding, waarbij ouders geïnformeerd worden over het schoolbeleid en thema’s worden uitgediept waar de betrokkenheid van ouders van belang is.
  • Ondersteuning van ouders in de MR (de ouders gekozen in de oudergeleding van de MR zijn daarom ook lid van het bestuur van de Oudervereniging).
  • Vanuit het bestuur wordt geparticipeerd in de Landelijk Ouderraad van Zelfstandige Gymnasia (LOZG) om ontwikkelingen in het onderwijs  – en in het bijzonder ouderparticipatie – te volgen.
  • Jaarlijkse ledenvergadering met themaprogramma voor alle ouders. Thema’s van afgelopen jaren waren de ontwikkeling van emotionele intelligentie en assertiviteit bij jongeren, depressiviteit en informatie over omgang van jongeren met alcohol en drugs en opvoedingsaspecten.
  • Voor signalering van aandachtspunten is de jaarlijkse ouderenquête van belang (zie bij participatie) en werkt het bestuur met contactouders per leerjaar.
  • De oudervereniging ondersteunt vanuit het Ouderfonds verschillende activiteiten van de school voor de leerlingen, waar het reguliere onderwijsbudget geen ruimte voor biedt (o.a. bijdrage debat, schaken, sport en muziek). Dit gebeurt vanuit de contributie die de ouders voor hun lidmaatschap van de vereniging betalen. Tenslotte hebben leden van de Oudervereniging soms ook zitting in commissies, bijv. de lustrumcommissie.

Contributie

De contributie voor de Oudervereniging bedraagt op dit moment € 27,50. Dit geld wordt besteed aan projecten en activiteiten in en rond de school, die deel uit maken van het schoolprogramma en vanuit verschillende disciplines bijdragen aan de gymnasiale vorming van de leerlingen. Zo draagt de vereniging elk jaar bij aan het Brugklaskamp, de Talenreis in klas 4 en de Romereis in klas vijf. Ook de penning, die als cadeau van de school aan geslaagde examenkandidaten wordt uitgereikt, wordt betaald uit dit fonds. Daarnaast werd bijvoorbeeld een vitrine in de hal van de school gesponsord voor de presentatie van kunstwerken die leerlingen maken bij het vak Kunst. Tevens zijn er dankzij bijdragen van de ouders kluisjes gekomen voor alle leerlingen en goede fietsklemmen op beide locaties. Tenslotte is de vleugel, waar leerlingen op mogen spelen in het atrium, met een ouderbijdrage gerenoveerd. Ouders die niet bijdragen aan de oudervereniging betalen meer voor de gesponsorde activiteiten zoals het brugklaskamp en de Romereis. Hiervoor worden aparte facturen verstuurd.