Schoolkosten

Schoolboeken

De kosten voor schoolboeken worden vergoed door de overheid. Voor de start van het schooljaar haalt de leerling het boekenpakket op en aan het eind van het schooljaar wordt dit weer ingeleverd. Voorwaarden voor het gebruik van schoolboeken.

Extra activiteiten

Kosten voor excursies, culturele activiteiten, extra kosten voor native speakers, pluslessen en masterclasses, lustra, leerlingenvereniging en extra kosten voor het beheer ict, vallen echter niet onder schoolboeken. Toch vinden wij al deze zaken van belang voor de kwaliteit van ons gymnasiale onderwijs. Alle ouderbijdragen, waaronder de basisbijdrage, zijn vrijwillig maar voor ons onderwijs onmisbaar. Excursies kunnen alleen doorgang vinden als minimaal 90 procent van de ouders de vrijwillige bijdragen hebben voldaan. De basisbijdrage en de excursiebijdrage vindt u in het overzicht van de schoolkosten.

Contributie oudervereniging

Daarnaast brengen wij de contributie van de oudervereniging in rekening. De oudervereniging besteedt dit geld aan projecten en activiteiten rondom de school. Lidmaatschap van de oudervereniging is niet verplicht, maar wordt wel zeer op prijs gesteld.

Overzicht schoolbijdrage 2023 – 2024

In het overzicht schoolkosten 2023-2024 staan de kosten per klas vermeld.

Financiële ondersteuning

Wij vinden als school dat deelname van leerlingen aan al onze onderwijsactiviteiten niet afhankelijk moet zijn van de financiële situatie thuis. Daarnaast is de ouderbijdrage vrijwillig. U geeft aan het begin van het jaar aan welke ouderbijdrage u wilt voldoen. U kunt ook in termijnen betalen. Natuurlijk vinden we het fijn als ouders wel betalen omdat dat een aantal extra schoolactiviteiten mogelijk maakt.
Als school gaan wij graag met u in gesprek over een passende oplossing bij financiële belemmeringen, als de schoolkosten niet of niet volledig door u betaald kunnen worden. Mocht u hierover vertrouwelijk met ons in gesprek willen, dan kunt u contact opnemen met het hoofd administratie, mevrouw L. Fix, tel. 0182-599517.

Ook de gemeente Gouda heeft verschillende regelingen voor gezinnen die een tegemoetkoming in de schoolkosten nodig hebben. U kunt daarvoor o.a. terecht bij:
Brede School Kinderfonds
Kindpakket Gouda
www.gouda.nl/extras

Andere organisaties die financiële ondersteuning kunnen bieden, zijn:
Kinderhulp
Stichting Leergeld