MR en GMR

Als ouder kunt u via de medezeggenschapsraad (MR) meepraten en meebeslissen over vernieuwing, verbetering van onderwijs en uitvoering van schoolbeleid.

In de Medezeggenschapsraad (MR) bespreken de ouders, leerlingen, leraren en onderwijsondersteunersmet de rector samen alle zaken, die de school aangaan. De MR maakt daarbij gebruik van een aantal (wettelijke) bevoegdheden.

Instemmingsrecht

Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de MR instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de begroting, de personeelsformatie, het Programma van Toetsing, het schoolplan en het zorgplan. In afgelopen jaren nam de MR ook besluiten over de beoordelingscriteria overgangsnormen, het uitbreiden van Cambridge Engels voor alle brugklassen, het laptopbeleid, de toelatingsprocedure en de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolkosten.

Initiatiefrecht

Verschillende zaken kwamen aan de orde zoals het pestprotocol, het IT/sociale-media-protocol, voorlichting, beleid over roken, drugs en alcohol.

Overleg en evaluatie

Regelmatig is er overleg over school/leerlingen-activiteiten zoals schoolfeesten, kolderdag en excursies. Thema’s daarbij waren onder andere het beperken van introducees, het invoeren van een blaastest. Daarnaast bespreken we onderwerpen zoals schoolplanning, studiewijzers en schoolresultaten.

Informatierecht

Het schoolbestuur moet tijdig alle informatie geven die de MR nodig heeft om goed te functioneren. Zo hebben wij om criteria en indicatoren gevraagd om de onderwijsdoelstellingen en -methoden te kunnen monitoren en evalueren, zodat de kwaliteit van het onderwijs blijvend wordt geborgd.

Adviesrecht

Het schoolbestuur legt voorgenomen besluiten ter advies voor. Denk aan het financieel beleid, de organisatiestructuur, het bestuursformatieplan en de jaarlijkse doelstellingen (de zogenaamde Rode Draden).

Werkwijze

Op dit moment vragen wij als MR ouderleden aandacht voor een aantal actuele speerpunten zoals ‘individuele leerstijlen’,- begeleiding, het behalen van (internatonaal) Europees niveau Engels-Frans-Duits, de evaluatiecriteria voor het onderwijs en het effect van de klassengrootte.                                                                        

Voor input gaan wij te rade bij het Bestuur van de Oudervereniging, maar graag horen wij ook rechtstreeks van ouders,  wat u belangrijk vindt. Opmerkingen en reacties brengen wij direct onder de aandacht in de MR-vergaderingen en melden u de uitkomst daarvan terug. Per mail kunt u contact met ons opnemen.

MR Ouderleden:
Judith ’t Gilde
E-mail: judithgilde@gmail.com.

Rob van Buuren
E-mail: rob.vanbuuren@gmail.com 

MR Leerlingleden:
Loran Smeets
Amina Bakkali

Voorzitter:
Tom Kooij
E-mail: cgkj@coornhert-gymnasium.nl