Communicatie met ouders

Voor het Coornhert Gymnasium is het samenspel met de ouders beslist van grote betekenis. Goede communicatie tussen ouders en school vinden wij cruciaal zowel in algemene zin als in de informatie-uit­wisseling over uw kind. Op de volgende manieren houden wij contact met u. Als daartoe aanleiding is, kan er ook tussentijds telefonisch contact zijn of een gesprek op school plaatsvinden.

Driehoekgesprekken

Er zijn twee keer per jaar oudergesprekken, de zgn. driehoekgesprekken. De gesprekken worden meestal begin december gehouden, op twee avonden en in maart, ook op twee avonden. Data en tijden staan in de jaaragenda. U krijgt tijdig een uitnodiging om u in te schrijven voor de oudergesprekken. Omdat we leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling, stimuleren we dat leerlingen zelf ook aan deze gesprekken deelnemen.

Nieuwsbrieven

Regelmatig stuurt de afdelingsleider namens de school per e-mail een Nieuwsbrief aan de ouders met daarin mededelingen over wat er in de komende periode in het leerjaar van hun kind zal plaatsvinden en over ontwikkelingen binnen de school.

Tussentijdse mededelingen worden ook via een Nieuwsbrief met ouders gecommuniceerd. Het kan dan gaan om nadere informatie over een excursie, een uitnodiging voor een ouderavond, de aankondiging van een feest, aangepaste lesprogramma’s, etc.

Ouderportaal

In het Ouderportaal vinden ouders van ingeschreven leerlingen allerlei informatie over hun kind zoals roosters, cijfers en huiswerk. Ook staan alle verzonden Nieuwsbrieven van de school in de Berichtenbox. De inloggegevens worden via een e-mail verstrekt. Op deze website vinden ouders linksbovenaan de link naar het Ouderportaal.