Schoolgids

Op deze website vindt u allerlei informatie over onze school. Wij verstrekken geen fysieke schoolgids meer. Via onderstaande linkjes kunt u informatie over onze school vinden, cf. de eisen die aan een schoolgids worden gesteld.

De school
Wij zijn een klein categoraal gymnasium van ong. 650 leerlingen waar leerlingen met een vwo-advies terecht kunnen. Alle leerlingen kiezen in hun vakkenpakket minimaal 1 klassieke taal: Grieks of Latijn. Onze school biedt leerlingen gymnasiaal onderwijs, dat wil zeggen dat onze leerlingen vaak meer uitdaging zoeken en dat bieden we dan ook aan door onze kern- en maatwerklessen.

Schoolplan
Klik hier voor het schoolplan

De schoolorganisatie
We maken onderdeel uit van StOVOG. StOVOG verbindt drie VO-scholen verspreid in Gouda die op 6 schoollocaties een divers onderwijsaanbod verzorgen. De rector, tevens de schoolleider, vormt samen met de drie afdelingsleiders van onderbouw, middenbouw en bovenbouw en het hoofd ondersteuning de staf.

Lessen en lessentabel
Onze lessentabel is opgebouwd uit lessen van 80 en 40 minuten. Op vrijdagmiddag kunnen leerlingen deelnemen aan de vrijdagmiddagactiviteiten zoals debat, schaakclub, toneel en schoolorkest. We bieden een uitgebreid programma van buitenschoolse activiteiten. In het kader van burgerschapsvorming doen onze leerlingen in de bovenbouw een maatschappelijke stage van 20 uur.

Lesuitval
Wij vinden het belangrijk dat de lessen zoveel mogelijk doorgaan. Daarom roosteren we zo min mogelijk tussenuren. In de onderbouw worden uitgevallen lessen opgevangen voor collegadocenten, de zgn. materuren. In de bovenbouw zijn er soms wel tussenuren, die leerlingen goed kunnen gebruiken om zelfstandig aan hun huiswerk te werken. Dat kunnen zijn doen in het Tablinum, een studieruimte binnen school.

Schoolafspraken en verzuim
Natuurlijk willen we allemaal een fijne tijd op school. Daarom zijn er schoolregels opgesteld. Natuurlijk heeft iedere leerling zijn laptop en evt. schoolboeken en schriften bij zich. Ook verwachten we dat je je huiswerk maakt. Bij vragen en problemen kan je in overleg met je mentor. Je mentor zal je ook zelf actief aanspreken als daartoe aanleiding is.
Daarnaast ben je op tijd in de les, neem je deel aan de overige ingeroosterde activiteiten en meld je je tijdig af als daarvoor een geldige reden is. In ons verzuimprotocol staan de afspraken op een rijtje.

We streven ernaar dat alle leerlingen zich thuisvoelen op het Coornhert. We hebben bijvoorbeeld een actieve GSA. In het Veiligheidsbeleid leest u hoe wij om willen gaan met veiligheid op school.

Inspraak
In de Medezeggenschapsraad (MR) hebben twee ouders, twee leerlingen en vier collega’s van het onderwijsondersteunend personeel en de docenten zitting. De GMR vertegenwoordigt de drie scholen van het StOVOG.

Oudervereniging
Alle ouders kunnen lid worden van de Oudervereniging. Ouders kunnen lid zijn zolang ze een kind op school hebben. De Oudervereniging komt 5-6 keer per jaar bij elkaar. Ook is er één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

Leerlingenpanels
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen inspraak hebben over belangrijke schoolzaken. Daarom vragen we uit elk leerjaar enkele leerlingen om deel te nemen aan een leerlingpanel. Zij worden geraadpleegd over zaken als het kern- en keuzerooster, diversiteit, etc. De leerlingen uit het leerlingpanel kunnen ook zelf met vragen naar de schoolleiding komen.

De resultaten
Informatie over onze examenresultaten en doorstroomcijfers vindt u op de website van Scholen op de kaart. De cijfers komen van de overheid (DUO en de Onderwijsinspectie). Ook vertellen we hier meer over de tevredenheid van ouders en het welbevinden van onze leerlingen. Jaarlijks doen we een tevredenheidsonderzoek onder onze leerlingen en hun ouders. U kunt hier ook lezen hoe we onze onderwijskwaliteit bewaken.

Leerlingondersteuning
Wij houden onze leerlingen goed in beeld. Dat doen de docenten en daarnaast heeft elke leerling een mentor. Voor leerlingen die meer gespecialiseerde begeleiding nodig hebben, staan de collega’s van de leerlingondersteuning klaar. Daarnaast zorgen onze decanen voor profielkeuze- en studiekeuzevoorlichting.

De kosten
U betaalt voor de schoolbenodigdheden van uw kind en voor (buitenschoolse) activiteiten. In het kostenoverzicht informeren we u ook over de vrijwillige ouderbijdrage. Soms lukt het ouders om allerlei redenen niet in staat om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Gelukkig zijn er dan meerdere fondsen waar een beroep op kan worden gedaan. U kunt bij de gemeente informeren, bij Stichting Leergeld of bij Kinderhulp.

Klachten
Waar mensen samen werken, ontstaan ook wel eens meningsverschillen of conflicten. We proberen daar eerst onderling uit te komen, eventueel met bemiddeling van een staflid en/of rector. We hebben op school ook twee docenten die contactpersoon zijn. Het StOVOG hanteert de volgende Klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersonen voor ouders zijn te vinden op de website van StOVOG.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de collega’s van de Administratie.